Algemene voorwaarden

ALGEMENE (HUUR) VOORWAARDEN Hipstyling 2020

DEFINITIES:

Verhuurder In deze voorwaarden wordt verhuurder verstaan onder Hipstyling: Hipstyling is onderdeel van Hipkid, statutair gevestigd te Vught, Achter ’t Schop 4, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 67868827.
Huurder: de natuurlijke en of rechtspersoon, die met Hipstyling een overeenkomst aangaat.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Hipstyling evenals op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en  aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hipstyling niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
3.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Hipstyling de huurder hierover tevoren inlichten.
3.3 Hipstyling behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de huurder door te berekenen. Hipstyling is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de huurder mede te delen en toe te lichten.
3.4 Bovendien mag Hipstyling het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Hipstyling, dat in redelijkheid niet van Hipstyling mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Hipstyling zal de huurder in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Hipstyling zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 4 – LEGITIMATIE EN WAARBORGSOM
4.1 De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de verhuurder door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren. De waarborgsom bedraagt  €50,-, 100,- of €250, afhankelijk van de goederen en hoogte huursom. De waarborgsom is tevens een aanbetaling op de huur en wordt op het moment, dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, verrekend met de uiteindelijke factuur.

Artikel 5- AANSPRAKELIJKHEID
5.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht. Alle schades, vermissingen en kwaliteitsverminderingen, ongeacht de oorzaak, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de dagwaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.
5.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolg schade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel6 –HUURPRIJZEN EN TRANSPORT
6.1 Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
6.2 Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgever verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies of beschadiging van de zaken.
6.3 Op de overeengekomen dag worden de goederen ter beschikking gesteld aan de huurder.
6.4 Transporten en opruimen van stylingen in het weekend en ’s nachts kan alleen in overleg en tegen een extra weekend en/of nachttarief.
6.5 Alle huurprijzengelden voor 1 aaneengesloten huurperiode. Deze huurperiode dient voor de huurperiode overeengekomen worden met de verhuurder en goedgekeurd worden door de verhuurder. De goederen kunnen in overleg met de verhuurder 1 dag van tevoren worden afgehaald en 1 dag na gebruik worden geretourneerd met inachtneming de betreffende openingstijden. Prijzen voor langere termijnen op aanvraag beschikbaar.
6.6. De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en diensten-aansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.

Artikel7–TRANSPORT
7.1 Voor het bezorgen en/of afhalen van zaken worden transportkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bepaald per geval (overeenkomst). Indien er bezorgd én afgehaald wordt worden de kosten verdubbeld.
7.2 De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar.
7.3 Transport geschiedt tegen de door verhuurder vastgestelde tarieven.
7.4 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van zaken mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door verhuurder is voldaan.
7.5 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens.
7.6 Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten; als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens maximaal 15 minuten.
7.7 Indien zaken door verhuurder worden bezorgd en/of gehaald verplicht opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend waarbij als uitgangsbasis de gemaakte kosten aan zijde van verhuurder gelden.
7.8 Zaken dienen aan het eind van de huurperiode compleet, ordelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen,bij gebreke waarvan de verhuurder de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening zal brengen bij opdrachtgever. Een en ander is ter beoordeling aan verhuurder.
7.9 Bij uitvoering van de opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.

Artikel8–VERZENDING
8.1 Verzending vindt tijdig plaats en alleen indien de goederen door de verhuurder niet op tijd verzonden worden, zullen de verhuurkosten vergoed worden aan de verhuurder.
8.2 Indien het pakket te laat aankomt wegens derden, omdat het bijvoorbeeld niet kan worden afgegeven door de transporteur en het pakket een volgende werkdag opnieuw wordt aangeboden, zijn wij niet verantwoordelijk en zal er geen geld worden gerestitueerd.

Artikel 9-RETOUR EN VERPAKKINGEN
9.1 De goederen dienen op de retourdatum op afgesproken tijd klaar te staan voor transport op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, op pallet etc.) en op dezelfde wijze geretourneerd worden.
9.2 Indien op de retourdatum op de afgesproken tijd de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor verzending of heeft opgestuurd dan wordt vanaf die datum huur in rekening gebracht tot dat de goederen retour zijn. Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.
9.3 Bij vervoer van de goederen door de opdrachtgever zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het teniet gaan der goederen en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de opdrachtgever.
9.4 De verhuurder zal bij het retour brengen/halen/sturen een telling van de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

Artikel 10 –VERPLICHTINGEN HUURDER
10.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
10.2 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
10.3 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.
10.4 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
10.5 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

Artikel 11 – BETALING
11.1 De huurder ontvangt na akkoord offerte de eerste factuur met 30% van het totaal bedrag. Dit dient als aanbetaling. Vier weken voor de huurdatum ontvangt de huurder de factuur met de overige 70%. Deze factuur dient voor de huurdatum te zijn voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
11.2 De huurder die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Hipstyling is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 12 –  BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
12.1 Hipstyling heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hipstyling op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Hipstyling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.3 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Hipstyling gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door huurder vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 15% van de totale som van de opdracht.
Indien u tot 1 maand van te voren annuleert rekenen wij 40% van het totaal verschuldigde bedrag.
Indien u 2 weken van te voren annuleert rekenen wij 50% van het totaal verschuldigde bedrag.
Indien u 1 week van te voren annuleert rekenen wij 75% van het totaal verschuldigde bedrag.
Indien u 48 uur van te voren annuleert rekenen wij 100% van het totaal verschuldigde bedrag.
12.4 Decoraties die op speciaal verzoek zijn besteld en voor speciaal voor de bestelling zijn gemaakt, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
12.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hipstyling, zal verhuurder in overleg met huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn.
12.6 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele reinigingskosten bedragen €30,- per uur.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is Nederlands recht van toepassing.